شب ۷ صفر ۱۳۹۷

گنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد

حاج سید مجید بنی فاطمه

۹۱۴۹
۱۴۱۸
۰