شب ۶ صفر ۱۳۹۷

تو دلمه حرفی که خیلی ساله با کسی نگفته بودم

حاج سید مجید بنی فاطمه

۳۶۷۶
۵۶۸
۰