شام غریبان ۱۳۹۷

تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست

حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۱۲۴
۴۱۶
۰