غیر تو حالم رو کسی نمی پرسه
وقت گرفتاری به تو دلم قرصه

غیر از تو نداره دلم میلی
می خوام بدونی خیلی
می خوامت حسین
می بینم که پای همین پرچم
میشه پسر من هم
غلامت حسین

من سر سفرت ارباب نون و نمک خوردم
تو آبرو دادی ولی من آبرو بردم

وای حسین

می دونی این روزا به تو دلم گرمه
ولی رو پیشونیم این عرق شرمه

شرمندم با این دل آشفتم
ولی همه جا گفتم
رفیق منی
از دستم همین بر اومد تنها
چی میشه بازم آقا
صدام بزنی

به شب تاریک من تویی که مهتابی
هیچ جای این دنیا نبود مثل تو اربابی

وای حسین

غمه همه دنیا رو سرم آواره
چیزی ندارم جز یه دل آواره

وقتی که کنار توام خوبم
بدون تو آشوبم
تویی نفسم
ای سرّ قبولی هر توبه
نمی گذرم از توبه
رقیه قسم

دار و ندارم رو فقط به تو بدهکارم
همینه سرمایم حسین خیلی دوست دارم

وای حسین