غم که آوارمی شود ای وای
درد بسیار می شود ای وای
خواب دشوارمی شود ای وای
سرفه خون بار می شود ای وای
روضه تکرار می شود ای وای

غربت بی حدش که یادش هست
هق هق ممتدش به یادش هست
پسر ارشدش به یادش هست
قاتلی که زدش به یادش هست
تا که بیدار می شود ای وای

کن دعا که دگر زمین نخورد
هیچ زن در گذر زمین نخورد
لااقل بی خبر زمین نخورد
پیش چشم پسر زمین نخورد
که چنین زار می شود ای وای

شهر صد رنگ بود و مادر بود
نیت چنگ بود و مادر بود
کوچه ای تنگ بود و مادر بود
هر طرف سنگ بود و مادر بود
فصل آزار می شود ای وای

خواست پیشش سپر شود که نشد
سدّ چندین نفر شود که نشد
مانعی در گذر شود که نشد
قد او بیشتر شود که نشد
حرف انظار می شود ای وای

وای از ازدحام و نامحرم
آه بیت الحرام و نامحرم
فاصله یک دو گام و نامحرم
پا به ماه امام نامحرم
چشم خونبار می شود ای وای

کمرش را گرفت برخیزد
پسرش را گرفت برخیزد
چادرش را گرفت برخیزد
تا سرش را گرفت برخیزد
همه جا تار می شود ای وای

از زمین خوردنش شکسته شده
هفت جای تنش شکسته شده
حسن از دیدنش شکسته شده
هم علی هم زنش شکسته شده
وقت دیدار می شود ای وای

با رخ خیس و چهره ی زردش
پسرش تا به خانه آوردش
صورتش را گرفته از مردش
نه که سیلی دلیل سردردش
سنگ دیوار می شود ای وای