بانوی علی بضعه النبی
شمس عالمین رهبر حسین
ام الحسنین

از مزار تو تا صحن نجف
در ارض و سما بین الحرمین
ام الحسنین

ای روح نجف ای روح بقیع
روح مشهد و روح سامرا
روح کربلا روح کاظمین
ام الحسنین

معنای دعا اصل انما
ناموس خدا نور مشرقین
ام الحسنین

اسم اعظمت همراه اذان
در گوش من است تا شهادتین
ام الحسنین

انقال قول ای جان رسل
جان عقل کل ثقل و ثلقین
ام الحسنین