علی تنها مونده میون بی خبرا
اومدن پشت در خونه خیره سرا
داره حق گم میشه تو دود آتیش فتنه گرا
تازه روضه ی در شده اول دردسرا
پر آتیش کوچه رسیده به بال و پرا
کسی نیست این دور و برا

دود آتیش تنها زهرا
غم غربت مولا زهرا
یا زهرا زهرا زهرا

فاطمه می گیره حق همسرشو
فاطمه تنها نمی ذاره رهبرشو
آتیشم گریونه وقتی میسوزونه چادرشو
هدیه به خدا میده غنچه ی پرپر شو
خدا می خره غربت محسن و مادرشو
شهیدای حیدرشو

خون گریون دریا زهرا
عشق مجنون لیلا زهرا
یا زهرا زهرا زهرا

داره می سوزه تو آتیش ناموس خدا
زیر تیغه گردنه حیدر وا ابتا
دل مادر میره تا دم تصویر کرب و بلا
میشه خیمه و معجر و مقتل و آتیش و دود
مث کوچه و چادر و مادر و روی کبود
مگه عباس اونجا نبود

باز سیلی دختر زهرا
رو نیزه رأس شهدا
یا زهرا زهرا زهرا