فدای جگر پرخون شده ات
فدای کفن گلگون شده ات
فدای تن تیر بارون شده ات
خداوند‌ کرم امیر بی‌ حرم
خودم ‌قربونیتم به جون مادرم
نگاه زیر پات به حال نوکرت
به‌ جون‌ بچه ‌هات به جون مادرت
مولا حسن آقا حسن
قدمی از حسین است تا حسن
فَتَصَدَق عَلَینا یا حسن

بمیرم برا اشک غربتت
بمیرم که ‌شکسته حرمتت
بمیرم برا بوی تربتت
کریم بن کریم صراط المستقیم
امام بن امام عظیم بن عظیم
تو هستی ابد کناره فاطمه
کناره غربتِ مزاره فاطمه
اسرار حسن دلدار حسن
به سپاه علی سردار حسن
صولت حیدره کرار حسن
مولا حسن آقا حسن
فَتَصَدَق عَلَینا یا حسن

تو گفتی با نگاه آخرت
به‌ زینب که‌ یه‌ روز بال‌ و‌ پرت
می سوزه مثل زهرا مادرت
میاد روزی پر از غم و رنج و بلا
بمونِ گریه ها برای کربلا
برای روضه ها جان سوزه حسین
شده گریون حسن برا روزه حسین
عطشان حسن عریان حسین
جان عالم حسن جانان حسین
جان عام سن قوربان حسین
مولا حسن آقا حسن
فَتَصَدَق عَلَینا یا حسن