میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

بانو شب میلاد تو انگار صحن حرم آیینه بندان بود

حاج سید مهدی میرداماد

۱۳۳۳
۵۵۴
۰