شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

اسم تو داد می زنم تا برسه به تو صدام

حاج حسین سیب سرخی

۹۳۰۹
۴۶۹۱
۲