۵ خرداد ۱۳۹۶

من امشب عهد و پیمانی دوباره میان بزم گل ها با تو بستم

حاج عبدالرضا هلالی

۲۳۸۴
۱۲۰۸
۱