گلچین مولودی ۱۳۹۵

مظهر خیرالنساء تا روز محشر فاطمه است

حاج محمد رضا طاهری

۲۱۴۲
۱۰۰۲
۰
مظهر خیرالنساء تا روز محشر فاطمه ست
آسیه ، مریم ، خدیجه ، خوب و بهتر فاطمه ست
فاطمه حتی طهارت را طهارت می دهد
آب با این که مطهر هست ، اطهر فاطمه ست
او تجلی می کند گهگاه در احساس ها
مهربانی میان طفل و مادر فاطمه ست
چهارده معصوم رهبر در میان مردمند
در میان چهارده معصوم ، رهبر فاطمه ست
هر کجا که رفت پیغمبر به زهرا بازگشت
این به آن معنی ست که اصل پیمبر فاطمه ست
اولین و آخرین هم شأن زهرا مرتضی ست
اولین و آخرین هم شأن حیدر فاطمه ست
باید از دست علی از فاطمه روزی گرفت
ساقی کوثر علی و حوض کوثر فاطمه ست
قبل خلقِ خلق بوده خلقت نورانی اش
جلوه کرده در جهان با صورت انسانی اش
افتخاری نیست بالاتر برای جبرئیل
فاطمه نازل شده از بال های جبرئیل
از همان بدو تولد با خدا محشور بود
رزق زهرا بین آغوش خدیجه نور بود
نزد پیغمبر مقدم بوده او بر کارها
مصطفی بوسید دست دخترش را بارها
فاطمه سرّ خدا در سینه ی پیغمبر است
عکس وجه الله در آیینه ی پیغمبر است
روشنایی بخش جنت هست نور فاطمه
ذکر تسبیح خدا نان تنور فاطمه
قبل هر کس فاطمه پا می گذارد در بهشت
وا شود درهای جنت با حضور فاطمه
قدسیان خدمتگذار دختر پیغمبرند
صد ملک هستند مامور امور فاطمه
عقل کل زهراست و هر چه به جز او جهل کل
فهم عالم هست از فهم و شعور فاطمه
در قیامت کور خواهد شد تمام چشم ها
آن زمانی که شود وقت عبور فاطمه
الگوی صاحب زمان زهراست در عصر حضور
آن زمان پس می شود عصر ظهور فاطمه
نیست غیر از فاطمه سنگ صبور مرتضی
نیست غیر از مرتضی سنگ صبور فاطمه
کوه شد پشت امیرالمومنینش ایستاد
پایه ی اسلام شد تا اصل دینش ایستاد