۶ بهمن ۱۳۹۵

بغض و غم و اشک و آه این حال منه بی تو

جواد مقدم

۴۲۸۳
۲۴۵۸
۳