روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵

سایه سار این دو ماه عزا داره میره از روی سرم

کربلایی حمید علیمی

۱۷۸۳
۳۵۴
۰