۲۸ مهر ۱۳۹۵

وقت نوشتن است و دلم دفتری شود

جواد مقدم

۱۵۵۱
۱۷۳۸
۱