شب چهارم محرم ۱۳۹۵

روز عاشورا که خورشید فروزنده عیان گشت

حاج سید مجید بنی فاطمه

۴۵۴۷
۵۰۰۸
۲