شب سوم محرم ۱۳۹۵

با آهت در ویرانه باران آمد طوفان شد

حاج سید مهدی میرداماد

۱۶۲۴
۳۰۴۳
۲