شب دوم محرم ۱۳۹۵

صحرا به صحرا کو به کو منزل به منزل

حاج عبدالرضا هلالی

۴۵۲۸
۲۷۱۶
۲