گلچین رمضان ۱۳۹۵

تویی که برام امیدی جز بدی ازم ندیدی

حاج محمد رضا طاهری

۲۲۷
۳۰۹
۱