گلچین رمضان ۱۳۹۵

سهم من از زندگی چیزی به غیر از غم نشد

حاج محمد رضا طاهری

۷۸۹
۳۹۲
۱