شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵

بارونیه چشمایی که بازم رنگ دریاست

حاج سید مهدی میرداماد

۵۵۳۶
۱۰۲۹
۰