شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵

بارونیه چشمایی که بازم رنگ دریاست

حاج سید مهدی میرداماد

۵۸۰۳
۱۰۹۹
۰