میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵

تو یم غیرت و ایثار و وفایی که پیمبر به تو نازد

حاج حسین سیب سرخی

۱۸۰۱
۱۷۱۵
۲