شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه

کربلایی جواد مقدم

۴۶۶۱
۱۸۸۸
۰