شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه

کربلایی جواد مقدم

۵۱۲۵
۱۹۸۲
۰