شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۴

تا که هیزم ها به دست عده ای شر گُر گرفت

حاج محمود کریمی

۵۴۵۴
۳۹۴۴
۳