روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴

گر رفتم از پیش تو من زار و پریشان آمدم

حمید علیمی

۱۹۶۸
۲۰۰۳
۱