۲۷ آذر ۱۳۹۴

از تو فنا می طلبم وز تو بقا می طلبم

حاج عبدالرضا هلالی

۱۴۴۷
۱۷۳۰
۱