شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۴

زهر کاری شده و شعله به پیکر افتاد

کربلایی حمید علیمی

۱۱۱۷
۱۰۹۵
۱