شب اول محرم ۱۳۹۴

رنگ عالم شد سیاه در جهان عاطفه پیراهن غم شد سیاه

حاج محمود کریمی

۱۰۷۰۲
۱۰۳۷۱
۲
رنگ عالم شد سیاه در جهان عاطفه پیراهن غم شد سیاه
تکیه تکیه یا حسین در غمت پیراهن این شهر کم کم شد سیاه
چون که بالاتر نداشت در میان ماه ها ماه محرم شد سیاه
پوست در سینه زنی سرخ شد شد نیل گون و آخرش هم شد سیاه
بین این رنگین کمان دل سپید و چشم سرخ و رنگ پرچم شد سیاه

نامه ها امضا شدند و آستین ها تا شدند
دور مسلم کوفیان جمع گشتند و به سرعت جمع را منها شدند
کودکان ظرف شیر عاقبت در کوفه و کرب و بلا بابا شدند
بر نمازش کوفیان اقتدا کردند اما در سجودش پا شدند
مسلم و طوعه سپس تن به تن در جنگ با نامردمان تنها شدند

دست بسته با طناب آه آوردند مسلم را شبیه آفتاب
کوفیان دیدند که سر زده خورشید بر دارالاماره بی نقاب
حرمله آن جا هم آه با سه تا تیر سه شعبه داد مسلم را عذاب
وای گفتم حرمله چند شب دیگر فقط مانده تا بس کن رباب
مسلم از هم ریخته مثل ظرفی که بیفتد از بلندی با شتاب
با حساب بچه هاش نسل خود را داد پای کربلا با این حساب