باید همیشه دامن او را بگیریم
وقت گدایی دست را بالا بگیریم
با گریه باغ روضه ها را آب دادیم
تا فصل سرما میوه ی گرما بگیریم
جارو کش اش با روضه خوان فرقی ندارد
کافیست در بیت کریمان جا بگیریم
در این دم و دستگاه ما عاشق شدن را
باید که یاد از زینب کبری بگیریم
اصلا ًنمیدانم دلیل و علتش چیست?!!!
پیش کریمان اینهمه خود را بگیریم
امروز اگر ما اینهمه با احترامیم
او دست و پا زد تا که ما هم پا بگیریم
ارباب ما دارد هوای نوکرش را
نیزه نشین شد منسب آقا بگیریم
این روزها بانوی حیدر رو به قبله است
باید که شبها روضه ی زهرا بگیریم
زهرا شفاعت کرده ما فردا نسوزیم
در پشت در آتش گرفته تا نسوزیم
رضا قربانی