سالگرد مرحوم سید جواد ذاکر ۱۳۹۴

دل می برد رخسار ما خواهی بیا خواهی برو

کربلایی حمید علیمی

۱۰۳۷۵
۲۰۲۰
۱