عشق ابالفضل عشق حسین
عشق حسین عشق علی
عشق علی عشق نبی
عشق نبی عشق خدا

هر چی خدا بخواد همونه
ابالفضل بخواد تا روز محشر
تموم درا به روم وا میشه
ابالفضل بخواد دلی که مرده
به اذن خدا مسیحا میشه

راه ابالفضل راه حسین
راه حسین راه علی
راه علی راه نبی
راه نبی راه خدا

هر چی خدا بخواد همونه
ابالفضل بخواد یکی مثل من
تو راه حسین مثه حر میشه
ابالفضل بخواد تموم راها
به سمت خدا میون بُر میشه

امر ابالفضل امر حسین
امیر حسین امر علی
امر علی امر نبی
امر نبی امر خدا

هر چی خدا بخواد همونه
ابالفضل بخواد یمن یا هر جا
میرم سینمو سپر میگیرم
ابالفضل بخواد به امر مولا
براش سر میدم براش میمیرم

روح ابالفضل روح حسین
روح حسین روح علی
روح علی روح نبی
روح نبی روح خدا

هر چی خدا بخواد همونه
ابالفضل بخواد فراری میشه
گناه از من و دل سنگینم
ابالفضل بخواد منِ ناقابل
امام زمانمو می بینم