شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۴

چرا داری پیش چشمام می پوشونی روتو از من

کربلایی حمید علیمی

۱۱۵۷۶
۲۳۰۴
۱