شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۴

چرا داری پیش چشمام می پوشونی روتو از من

کربلایی حمید علیمی

۱۱۰۸۶
۲۱۵۸
۱