۶ اسفند ۱۳۹۳

تو زدی زنجیرم می دونی که بی تقصیرم

جواد مقدم

۳۲۲۹
۲۵۱۱
۲