گلچین صفر ۱۳۹۳

لاله ای بود که با داغ جگر سوخته بود

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۰۷۱
۸۳۳
۱۸