گلچین صفر ۱۳۹۳

لاله ای بود که با داغ جگر سوخته بود

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۱۲۵
۹۳۴
۱۸