گلچین رمضان ۱۳۹۳

می لرزن آسمونا می بارن همه ابرا

حاج سید مجید بنی فاطمه

۴۹۵۲
۱۳۱۶
۱۳