من حسنم یه دل پرملال دارم
آی بچه هیأتی ازت سوال دارم
تا حالا دیدی مادرت شبونه
عجّل وفاتی زیر لب بخونه؟
خدا میدونه که میشی دیوونه
تا حالا شد بمونی مات و مبهوت
بشنوی مادر شکسته پهلوت
بگه به بابات که بسازه تابوت

وای مادرم وای مادر

من حسنم غربت بی مثال دارم
آی بچه هیأتی ازت سوال دارم
تا حالا چند دفعه دلت ترک خورد؟
تا حالا زخمات مث من نمک خورد؟
تا حالا مادرت جلوت کتک خورد؟