برو اما این رسمش نبود
غریبونه تک و تنها بری
برو اما این رسمش نبود
بی علی از این دنیا بری

چطوری میشه آروم باشم
داره قلبم آتیش می گیره
چطوری میشه آروم باشم
داره زهرا از دستم میره

برو اما بعد از تو علی
از غمت میشه خونه خراب
برو اما بعد از تو علی
سلامش می مونه بی جواب

چطوری دلت میاد
منو بذاری بری
چرا با خودت زهرا
علی رو نمیبری