مولای روضه های معطر بیا بیا
خورشید نسل های مطهر بیا بیا
ما دل به جذبه های نگاه تو بسته ایم
تکرار عشق های مکرر بیا بیا
آقا چقدر منتظرت صبح و ظهر و شب
آقا چقدر دیده ی ما تر بیا بیا
آقا فدای چشم پر از غربت شما
هر چه شكست بال كبوتر بیا بیا
آقا فدای قلب پر از سوز و ناله ات
آقا به دست بسته ی حیدر بیا بیا
بیا تا که بیاوری کمی از اشک های خود
مرهم برای پهلوی مادر بیا بیا