تو رو خدا غمم نده
عمه جوابمو بده
بگو بابام کِی برمی گرده
گفتی سفر رفته بابات
پس این کیه رو نیزه ها
تا می بینه منو می خنده
برای من حرفی بزن
من بابامو می خوام
پاره شده معجر من
من بابامو می خوام
گفتم که بی حیا نزن
من به عموم میگم
پاره شده گوشای من
من به عموم میگم
برای من حرفی بزن
من بابامو می خوام