شب ۳۰ صفر ۱۳۹۳

اگر بناست که لطف کسی به ما برسد

حاج مهدی اکبری

۲۸۲۹
۱۰۴۹
۴
اگر بناست که لطف کسی به ما برسد
خدا کند فقط از جانب شما برسد
نخواه منت بیگانه بر سر باشد
خوش است خیر همیشه از آشنا برسد
از آستان امام رضا هرچه می رسد بی شک
بدون واسطه از محضر خدا برسد
شما دعا کن اگر عمر من کفاف نداد
جنازه ام شب جمعه به کربلا برسد