دلم گدای حسن مجتباست
که آشنای حسن مجتباست
گدایی از بارگه این کریم
امر خدای حسن مجتباست
مقیم بیت فاطمه شد کسی
که خاک پای حسن مجتباست
آنچه گرفته وسعتش کل شی
لطف و دعای حسن مجتباست
گرمی آرامش بیت علی
ناز صدای حسن مجتباست
سگ به سر سفره او رزق داشت
این ز وفای حسن مجتباست
هر که شده سینه زن کربلا
حُسن دعای حسن مجتباست
جایزه ی گریه برای حسین
گریه برای حسن مجتباست
ز فاطمیه گفتن و فاطمه
رسم عزای حسن مجتباست
کوچه تنگ و ماجرای فدک
کرب و بلای حسن مجتباست
زخم زبان و طعنه ی دوستان
کجا سزای حسن مجتباست
قتلگهش خانه و قاتل زنش
زهر شفای حسن مجتباست
حسین غارت زده داغ اوست
که مبتلای حسن مجتباست
جواد حیدری