حیف شد چشم من نه مشک پر آب
حیف شد جون من نه طفل رباب
حیف شد حیف شد چقدر حیف شد
مشک آب پاره شد خیلی بد شد
خیمه بیچاره شد خیلی بد شد
زینب آواره شد خیلی بد شد

حیف شد به خیمه نرسیدم
حیف شد رقیه رو ندیدم
حیف شد حیف شد چقدر حیف شد
نا امید شد رباب خیلی بد شد
آرزوش شد خراب خیلی بد شد
رفتنم شد عذاب خیلی بد شد

حیف شد که قد خمیده شدی
حیف شد که اینجوری اومدی
حیف شد حیف شد چقدر حیف شد
حیف شد دستم افتاد افتاد علم
حیف شد آرزوی اهل حرم
حیف شد حیف شد چقدر حیف شد
افتادم رو زمین خیلی بد شد
برا ام البنین خیلی بد شد
روی خاکم همین خیلی بد شد

حیف شد نشد با تو بمونم
حیف شد که مشک و برسونم
حیف شد حیف شد چقدر حیف شد
حیف شد قد رعنای تو خمید
حیف شد کارمون به اینجا کشید
حیف شد حیف شد چقدر حیف شد