دیدم که بی تو خیمه قبر ربابه
دیدم که بی تو حال عمه خرابه
دیدم که بی تو زنده موندن عذابه

بی تو من تنهاترینم عمو
من اگه خیمه بشینم عمو
عمه رو طاقت ندارم که با
دستای بسته ببینم عمو
در احتضار از اشکای عمم
من بی قرار از فردای عمم
فکر فرار از دستای عمم
ای نازنینم عمو

دیدم که بی تو خیمه قبر ربابه
دیدم که بی تو حال عمه خرابه
دیدم که بی تو زنده موندن عذابه

مُردم و میام به دنبال تو
دنبال نگاه بی حال تو
انگاری بابام صدام می زنه
از همون کنار گودال تو
از تشنگی مثل تو بی حالم
داره به گوشت میرسه نالم
با دست خالی بین گودالم
بال و پرم مال تو

من که پسر اون آقای کریمم
گفتی که با همه پسرهات سهیمم
اما من و تنها گذاشتی و رفتی
حالا دوباره یادم اومد که یتیمم

از حرم کبوترت اومده
نایب برادرت اومده
قبل از این که من بیام پیش تو
قاتلت بالا سرت اومده
تنت شده مثل تن اکبر
سرت شده مثل سر حیدر
میاد صدای ناله ی مادر
برادرت اومده

ای وای دیگه تو حال جون دادنی تو
ای وای میون این همه دشمنی تو
نامرد چرا بروی سینت نشسته
حالا که دست و پا میزنی تو