گلچین فاطمیه ۱۳۹۳

مادر از طراوت برگ گل تو نمونده نشون

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۷۳۲
۹۷۱
۱۷