گلچین محرم ۱۳۹۳

غصه و غم اشک و ماتم را به من دادی حسین

حاج محمد رضا طاهری

۳۱۹
۷۷۵
۱