گلا همه رفتن غنچه هام تشنن
یه کاری کن داداش بچه هام تشنن
ببین سکینه بر سر می زنه
ببین رقیه پرپر می زنه
برو یه کاری کن آروم بگیره
ببین علی اصغر بی تاب شده
ببین تن شیرخوارم آب شده
برو نذار از بی آبی بمیره
ببین اشکام و دریا دریا اباالفضل
ببین داداشت مونده تنها اباالفضل
برو همراهت دست زهرا اباالفضل
دلم مدیون چشماته یا اباالفضل
لبم مهمون دریاته یا اباالفضل

علم تو عباس خیلی زود افتاد
یل بنی هاشم با عمود افتاد
ببین چه خون می ریزه از تنت
ببین شده تیر بارون پیکرت
پاشو که دیگه هیچ کس آب نمی خواد
پاشو شکستم پشتم رو ببین
همین که تو افتادی رو زمین
داداش میون خیمه زینب افتاد
داری از چشمات خون می باری اباالفضل
من و اینجا تنها میذاری اباالفضل
به کی خیمه ها رو می سپاری اباالفضل
دلم مدیون چشماته یا اباالفضل
لبم مهمون دریاته یا اباالفضل

نشسته تو خیمه الدخیل عباس
پاشو بریم داداش که حرم تنهاس
ببین من و با چشم بسته تو
بگو کجا افتاده دست تو
آخه برا من دستت تکیه گاهه
نرو به غارت میره این حرم
نذار جسارت شه به خواهرم
بدون روزای تنهاییش تو راهه
به اشک من می خنده لشکر اباالفضل
تو که رو خاک افتادی با سر اباالفضل
صدا زد زهرا جان مادر اباالفضل
دلم مدیون چشماته یا اباالفضل
لبم مهمون دریاته یا اباالفضل