نوای سینه به هر دم فقط اباالفضل است
یگانه صاحب پرچم فقط اباالفضل است
رعیتند همه خلق و پادشاه است او
بدان که مالک ما هم فقط اباالفضل است
کسی که زینب کبری به او قسم می خورد
یقین بدان که در عالم فقط اباالفضل است
کسی که برد غم او نگاه زینب را
میان هاله ای از غم فقط اباالفضل است
در آن مکان که دو دست بریده افتاده
نوشته صاحب زمزم فقط اباالفضل است
ز چشم پاره او می توان چنین فهمید
به چشم فاطمه محرم فقط اباالفضل است
میان آن همه عاشق که جان فدا کردند
شهید خط مقدم فقط اباالفضل است