تا که باشم فدای تو آماده هستم
مرد رزمم چرا که حسن را زاده هستم
از حسن که نامه آوردم عمو
بی زره کفن بر تن کردم عمو
آه بده اذن میدان
آه عمو جان عمو جان

ای گل من بگو که چه امد سر تو
زیر سم ها بدون زره پیکر تو
بر تنت نداری جای سالمی
باورم نباشد که تو قاسمی
جان نداری تو بر تن
وای شدی هم قد من