همون دم که رفتی دلم رفت
دلم پشت سرت از حرم رفت
دم خیمه دیدم علمدار دلم با علم رفت
اگه برگردی رقیه نمیره ویرونه
اگه برگردی علی اصغر من میمونه
چشات دریا دریا خونه
چشای اهل خیمه بارونه
داره بازم زیر لب میخونه
اگه برگردی
یا ابالغوث اباالفضل

پاشو خنده بی تو حرومه
پاشو صحبت آبرومه
برا اهل خیمه پس از تو دیگه کار تمومه
اگه بر گردی قد خواهرم خم نمیشه
اگه برگردی تو آتیش کسی کم نمیشه
رقیه میزنه بروی سینه
میگه میون گریه سکینه
میریم با عمو عباس مدینه
اگه برگردی
اگه برگردی رقیه عروس میشه آخر
اگه برگردی عصا دست من میشه اصغر
یا ابالغوث اباالفضل

اگه رو سرت جا عموده
حرم لاطمات الخدوده
از الان بدون دیگه رویسه ساله کبوده
اگه برگردی یه گهواره غارت نمیشه
اگه برگردی به هیچ کس جسارت نمیشه
تو افتادی و من مردم کنار جسم تو زمین خوردم
پاشو دستای تو رو آوردم
اگه بر گردی
یا ابالغوث اباالفضل