دستم و بگیر نذار اشتباه برم
تو نذار دیگه طرف گناه برم
چی جوری تو چشمات کنم من نگاه
که این راه و رفتم خودم اشتباه
چقدر دور شدم از تو و خیمه گاه
حالا دیگه آقا
دست من و بگیر تو رو جون مادرت
دست من و بگیر به علی اصغرت
دست من و بگیر به رقیه دخترت
امیری حسین و نعم الامیر

دستم و بگیر نذار از تو دور بشم
روی دامنت وصله ناجور بشم
روم سیاه که بودم رفیق بد نیمه راه
نبودی و دنیام و کردم تباه
اگه رفتم اقا به سمت گناه
حالا دیگه آقا
دست من و بگیر که بلند شم از زمین
دست من و بگیر آخه خالیه ببین
دست من و بگیر به یل ام البنین
امیری حسین و نعم الامیر

دستم و بگیر تو که هستی دست به خیر
ایشا الله من بشم اخرش مثل زهیر
حالا این من و این همه سوز و اه
بذار رو سفید شم بشم سر به راه
حالا دیگه آقا
دست من و بگیر تو رو حق خواهرت
دست من و بگیر به علی اکبرت
دست من و بگیر کی و داره نوکرت
امیری حسین و نعم الامیر